1. PRIJZEN

De prijzen, exclusief taksen, overeengekomen met de klant en vermeld op de bestelbon, zijn vast en definitief. De prijs van de wettelijk verplichte, op bestendige wijze aangebrachte, toebehoren wordt in de aangekondigde prijs inbegrepen geacht.


2. LEVERINGSDATUM OF LEVERINGSTERMIJN:

Op de bestelbon wordt de juiste leveringsdatum of –termijn aangeduid die van strikte toepassing is, behalve in geval van overmacht.

De leveringstermijn neemt een aanvang op de dag volgend op deze van de ondertekening van de bestelbon door de koper.

Kan de verkoper deze leveringsdatum of –termijn niet naleven, dan informeert hij de koper onmiddellijk per aangetekende brief of door elk ander wettelijk bewijsmiddel.

Hierin kan de verkoper een verlenging van de leveringsdatum of –termijn meedelen die niet meer dan 25% van de aanvankelijk overeengekomen termijn kan bedragen.

Wordt deze nieuwe termijn overschreden, buiten het geval van overmacht, dan kan de koper de overeenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling, verbreken per aangetekende brief, onverminderd een vergoeding die overeen stemt met 15% van de totale verkoopprijs van het voertuig.

In geval van verbreking wordt het voorschot binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving van deze verbreking terug betaald.

De twee voorgaande alinea’s zijn eveneens van toepassing indien de verkoper die laattijdig levert geen verlenging overeenkomstig het derde lid meegedeeld heeft.


3. LEVERING:

De levering van het voertuig heeft plaats op de zetel van de verkoper, tenzij schriftelijk anders werd overeen gekomen.

Kan de koper het voertuig op de overeen gekomen leveringsdatum of –termijn niet in ontvangst nemen, dan heeft de verkoper het recht om, na verloop van tien kalenderdagen, vanaf het verzenden van een ingebrekestelling per aangetekende brief, behalve indien de koper bewijst dat het niet in bezit nemen van het voertuig het gevolg is van overmacht:

- garagekosten aan te rekenen en ;

- de verkoop te verbreken en een vergoeding te eisen die overeen stemt met 15% van de totale verkoopprijs van het voertuig

Als van de productie van het bestelde voertuig zou worden afgezien, dan is verkoop van rechtswege ontbonden.

De koper draagt alle risico’s met betrekking tot het voertuig vanaf de effectieve levering.


4. BETALING:

4.1. Onverminderd de toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, kan de verkoper geen betaling eisen van een voorschot dat meer dan 15% van de totale verkoopprijs van het voertuig bedraagt.

4.2. De integrale betaling, of het saldo bij de betaling van een voorschot, gebeurt per bankcheque of per overschrijving op het ogenblijk van de levering, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeen gekomen. Gebeurt dit niet, dan is op de verschuldigde som van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aan het wettelijk tarief verschuldigd.

Onverminderd de laatste alinea van artikel 3, blijft het voertuig eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs. Bovendien kan de verkoper, indien de betaling niet gebeurd is binnen de tien kalenderdagen vanaf de verzending van een aangetekende brief, de verkoop ontbinden per aangetekende brief, gericht aan de koper. In dit geval is de koper, onverminderd de boven vermelde intresten, aan de verkoper een vergoeding verschuldigd van 15% van de totale verkoopprijs van het voertuig.


5. PRODUCTIEPROCES:

De koper erkent ingelicht te zijn over en aanvaardt het evolutieproces inzake productie, technieken, technologie en design in de automobielsector, in die zin dat sommige details kunnen afwijken van het bestelde model. Deze mogen evenwel geenszins afbreuk doen aan de specifieke kenmerken en/of het bijzonder door de koper beoogd gebruik zoals vermeld op de voorzijde van de bestelbon.


6. GARANTIE:

6.1. Wettelijke garantie: Overeenkomstig de artikelen 1649bis tot 1649octis van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper jegens de koper aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het voertuig en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voorgenoemde levering.

Na verloop van de garantie zoals voorzien in de vorige alinea, geniet de koper eveneens van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken zoals bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek het voertuig ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het is bestemd of het gebruik ervan aanzienlijk verminderd.

Elk gebrek aan overeenstemming moet aan de verkoper per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblijk waarop de koper het heeft vast gesteld. Elk verborgen gebrek moet aan de verkoper per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de koper het heeft vast gesteld of het normaler wijze had moeten vast stellen.

6.2. Conventionele garantie: De modaliteiten van de conventionele garantie van de constructeur zijn vermeld in het document “Garantievoorwaarden”: de koper erkent een kopie ervan te hebben ontvangen en deze voorwaarden te aanvaarden.

De conventionele garantie van de constructeur duurt twee jaar. Zij neemt een aanvang op de dag van de levering van het voertuig aan de koper.

De herstellingen onder de garantie van de constructeur kunnen bekomen worden bij de verkoper en/of bij elke erkende hersteller van het merk gevestigd in Europese economische ruimte.


7. FINANCIERING EN MOGELIJKHEID OM VAN DE OVEREENKOMST AF TE ZIEN:

7.1. Desgevallend gebeurt de financiering overeenkomstig de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet en inzonderheid haar artikel 18 met betrekking tot de mogelijkheid om van de overeenkomst af te zien.

Indien de financiering gebeurt door de verkoper of door de tussenkomst van de verkoper, dan zal hiervan melding gemaakt worden op de voorzijde van de verkoopsovereenkomst.

7.2. Indien op de voorzijde van het verkoopscontract voorzien is dat de verkoop werd gesloten onder de opschortende voorwaarde van de toekenning van de financiering, zonder tussenkomst van de verkoper bij het afsluiten van dit contract, en indien deze financiering geweigerd wordt door de kredietinstelling dan zal de koper de verkoper hiervan zonder verwijl op de hoogte stellen. Bovendien, zal het schriftelijk bewijs van deze weigering tot financiering moeten gemeld worden per brief gericht aan de verkoper binnen de maand van de ondertekening van de bestelbon. Het eventueel betaalde voorschot zal, in dat geval, onmiddellijk terug betaald worden aan de koper. Gebeurt dit niet, dan zal de verkoper aan de koper een vergoeding kunnen eisen van 15% van de totale verkoopprijs van het voertuig.

7.3. De verkopen op salons, beurzen en tentoonstellingen, voor zover de betaling niet contant plaats vindt, wordt bovendien geregeld door artikel 86 en volgend van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, met de in artikel 89 van deze wet voorziene bedenktijd.


8. OVERNAME VAN EEN TWEEDEHANDSVOERUIG:

Indien de bestelbon van de overname van een tweedehands voertuig vermeldt, is deze overname afhankelijk van de levering en betaling van een nieuw voertuig en van het bewijs dat de koper eigenaar is van het over te nemen voertuig en dat alle verbintenissen met betrekking tot een eventuele financiering werden uitgevoerd.

De overname waarde van het tweedehandsvoertuig, overeen gekomen bij de bestelling van het nieuwe voertuig, is definitief, voor zover de staat van het tweedehandsvoertuig op het ogenblik van zijn levering door de koper, met uitzondering van de kleine, voor de verkoper niet essentiële details, volledig overeen stemt met de beschrijving ervan op het bij de bestelbon gevoegd document.


9. DOCUMENTEN VAN DE CONSTRUCTEUR:

Elk document uitgaande van de constructeur dat de technische eigenschappen van het bestelde voertuig vermeldt, de stempel of de handtekening van de verkoper draagt en bijgevoegd is aan de bestelbon, wordt verondersteld deel uit te maken van de bestelbon waaraan het gehecht is.


10. OVERMACHT:

De partij die een geval van overmacht inroept, brengt de andere hiervan binnen de acht kalenderdagen van zijn kennisneming van het voorval per aangetekende brief op de hoogte.


11. BEWIJS:

In de voorafgaande bepalingen geldt de aangetekende vorm van het geschrift enkel ten titel van het bewijs.


12. BEVOEGDE RECHTBANK:

Is bevoegd in geval van geschil, of de rechtbank van de plaats van de levering of van de plaats waar de verbintenissen voorwerp van het geschil ontstaan of uitgevoerd worden of van de woonplaats van de koper.


13. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS:

De persoonsgegevens met betrekking tot uw identifi catie, samenstelling van uw gezin en diens mobiliteitsgewoonten worden verwerkt door de concessiehouder waarvan de coördinaten, recto zijn vermeld voor het klantbeheer en voor direct marketing doeleinden; deze kunnen mede gedeeld worden aan de maatschappijen van groep D’Ieteren, aan de concessiehouders van de merken die deze laatste verdeelt en aan verzekeringsondernemingen.

U heeft het recht op raadpleging van uw eigen gegevens, op verbetering ervan en een recht van verzet op hun verwerking of communicatie met het oog op direct marketing.


14. HOEDANIGHEID EN VERBINTENISVERKLARING VAN DE KOPER:

14.1. Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing wanneer de koper een consument is in de zin van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument of in de zin van het artikel 1649bis § 2.1 van het Burgerlijk Wetboek, dit wil zeggen wanneer hij het voertuig dat het voorwerp van deze overeenkomst uitmaakt, aanschaft of gebruikt voor niet beroepsmatige of niet commerciële doeleinden.

14.2. Wanneer de koper geen consument in de zin van artikel 14.1. hierboven, zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing, maar dan met uitzondering van de artikelen

2, 4.1, 6.1, 7.1, 7.2, 9 en 12.

In dat geval:

- is de opgegeven leveringsdatum of –termijn altijd louter indicatief en zonder vaste verbintenis vanwege de verkoper

- wordt artikel 5 aangevuld als volgt “overeenstemming en zichtbare gebreken” “de zichtbare gebreken aan het lakwerk, het koetswerk en de binneninrichting moeten onverwijld per aangetekende brief aan de verkoper gemeld worden. De overige zichtbare gebreken moeten per aangetekende brief aan de verkoper gemeld worden ten laatste tien kalenderdagen vanaf de levering”.

- wordt 6.1 vervangen door de volgende bepaling: “de koper geniet van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek het voertuig ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert.

Elk verborgen gebrek moet aan de verkoper per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de koper het heeft vast gesteld of het normaler wijze had moeten vast stellen”.

- zijn de rechtbanken van de woonplaats of de maatschappelijk zetel van de verkoper uitsluitend bevoegd.

14.3. De koper verbindt er zich uitdrukkelijk toe het voertuig te verwerven voor persoonlijk gebruik of met het oog op verhuur of leasing en niet om het met commerciële doeleinden (winstoogmerk) voort te verkopen.

Indien de koper deze verbintenis niet naleeft, behoudt de verkoper zich het recht voor:

- hetzij de verkoop als ontbonden te beschouwen zonder dat de verkoper tot enige schadeloosstelling gehouden zal zijn

- hetzij van de koper een schadevergoeding te vorderen gelijk aan 10% van de prijs van het voertuig

- hetzij de uitvoering van elke andere lopende bestelling op te schorten zolang de koper zijn verbintenis niet bevestigd heeft om hoger vermelde verplichting te respecteren voor wat betreft de andere bestelde voertuigen